sabato 4 giugno 2011

Astăzi a fost lansat proiectul “Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămase în ţară”.

 La eveniment au participat dl Sergiu Sainciuc viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dna Germana Viglietta, şeful Unităţii de Afaceri Internaţionale al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, E.S. dl Stefano de Leo, Ambasadorul Italiei în ţara noastră, dna Irina Todorova, coordonator Program Prevenire şi Protecţie, Misiunea OIM în Moldova, etc.
Proiectul este parte a Programului tematic de cooperare cu ţările terţe în domeniile migraţiei şi azilului, finanţat de Comisia Europeană şi co-finanţat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei. Bugetul proiectului este de 2 milioane de Euro (33.789.800 MDL), acoperind activităţi implementate pe o durată de 2 ani (2011 – 2012).

În alocuţiunea rostită, dl Sergiu Sainciuc a menţionat că dificultăţile economice continue duc la emigrarea constantă a forţei de muncă din Republica Moldova spre pieţele străine. În rezultat, mii de copii moldoveni rămân acasă singuri, crescând fără susţinere emoţională şi supraveghere din partea părinţilor. Luând în consideraţie faptul că Italia este una din principalele ţări de destinaţie pentru migranţii moldoveni, numărul cărora este de circa 105 000, autorităţile Italiei şi ale Republicii Moldova au decis să-şi unească eforturile în scopul unei gestionări mai bune a fluxurilor migraţionale pentru asigurarea bunăstării tuturor - a migranţilor şi familiilor lor, dar şi a societăţii în general.

Activităţile proiectului ţintesc atât necesităţile copiilor, tinerilor şi familiilor social vulnerabile din Moldova, rămase fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, cât şi migranţii moldoveni cu reşedinţa în Italia, prin dezvoltarea sistemului informaţional cu privire la protecţia copilului, consolidarea capacităţilor a 7 centre socio-educaţionale pentru copiii rămaşi fără îngrijire, prin activităţi de consiliere on-line şi vizite de studiu a operatorilor sociali în Italia.
De asemenea, vor fi promovarte oportunităţile de angajare pentru tinerii din Moldova, prin cursuri de instruire profesională şi suport în iniţierea afacerilor mici şi mijlocii. Se va desfăşura campanii de sensibilizare a migranţilor moldoveni şi a cetăţenilor italieni privind impactul migraţiei asupra legăturilor familiale, prin difuzarea înregistrării piesei de teatru “Oameni ai nimănui” în patru regiuni ale Italiei, cu prezenţă sporită a migranţilor moldoveni. Se va oferi  protecţie şi asistenţă individualizată pentru copiii şi familiile rămase fără îngrijire în Moldova de către migranţii moldoveni

Proiectul va fi implementat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei – Direcţia Generală de  Imigraţie, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova –   Direcţia Protecţia a Familiei şi Drepturilor Copilului, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova.                                    
          
Activităţile din cadrul proiectului vor fi coordinate prin stabilirea unui Comitet Tehnic Inter-Instituţional, care pe lângă implementatori va include încă trei parteneri:Asociaţia Municipalităţilor Italiene (A.N.C.I.), “Assomoldave” –Asociaţia Diasporei Moldoveneşti în Italia şi “A.M.I.C.I.” Asociaţia Moldo – Italiană pentru Cooperare şi Integrare.
Această iniţiativa este rezultatul unui parteneriat strâns dintre Guvernul Italiei şi Republicii Moldova atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, care are drept scop gestionarea mai bună a fluxurilor migraţionale. În Republica Moldova, acţiunea se va conforma obiectivelor fixate în Strategiile Naţionale în domeniile dezvoltării, ocupării forţei de muncă, serviciilor sociale şi protecţiei copilului, precum şi obiectivelor Politicii Europene de Vecinătate (PEV).
 ------------------------------------------------


PROGRAMUL-PILOT
DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1”

PENTRU ANII 2010-2012

Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010, fiind destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.
Lucrătorul migrant este persoana care munceşte într-o ţară a cărei cetăţean nu este.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţ/soţie, părinţi/înfietori, fii/fiice.
GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migraţi sau rude de gradul întâi, care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:
 1. Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
 2. Societate cu răspundere limitată;
 3. Gospodărie Ţărănească (de fermier);
 4. Cooperativa de producere;
 5. Cooperativa de întreprinzător.
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 3. intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.
 5. în cazul în care costul total al proiectului investiţional propus spre finanţare,  depăşeşte suma de 400 000 lei, solicitantul va demonstra că dispune de surse financiare alternative necesare finanţării integrale a Proiectului confirmate prin: i) certificat de confirmare a veniturilor; ii) contract de muncă; iii) contract de intenţie; iv) scrisoare de confirmare.
ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE
 1. importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 2. comerţul sub orice formă;
 3. fiduciare şi de asigurări;
 4. fonduri de investiţii;
 5. bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 6. schimb valutar şi lombard;
 7. jocuri de noroc;
 8. achiziţia bunurilor imobiliare;
 9. servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 10. servicii de imigrare sub orice formă;
 11. servicii notariale, juridice şi de avocat.
DOSARUL solicitantului va fi depus la ODIMM într-o mapă cu şină într-un exemplar şi, la etapa de înscriere, va conţine următoarele documente:
DOCUMENTE CARE JUSTIFICĂ ELIGIBILITATEA LA PROGRAM
 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copia autentificată sau originalul contractului de muncă din străinătate a migrantului (după caz). Va fi prezentată traducerea documentelor;
 3. Documente justificative privind provenienţa banilor din remitenţe: contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar. Va fi prezentată traducerea documentelor;
 4. Documente care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
DOCUMENTE NECESARE A FI COMPLETATE PENTRU PARTICIPARE LA PROGRAM
 1. Formularul de participare la Program descarcă;
 2. Nota de concept a proiectului/afacerii descarcă;
 3. Cererea de participare la instruire:
  a) Persoana fizică;
  b) Întreprindere;
 4. Declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe, semnată şi datată de beneficiar:
  a) Persoană fizică;
  b) Întreprindere;
  După acceptarea dosarului, pentru a deveni participant la Program, solicitantul va plăti 50 % din preţul costurilor de instruire antreprenorială.

  Pentru participare la COMPONENTA III – „Finanţarea afacerii / regula 1+1” dosarul solicitantului va fi completat suplimentar cu următoarele documente:
DOCUMENTE AFERENTE ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE
 1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice (original);
 2. Documente de constituire (statutul, actul de constituire, decizia de fondare, după caz);
 3. Copia buletinului de identitate al administratorului şi fondatorilor;
 4. Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate sau Contractul de arendă al încăperii/terenului agricol ori altor bunuri în baza cărora întreprinderea activează/va activa (după caz);
 5. Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
 6. Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele două perioade de activitate (după caz);
 7. Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriei faţă de bugetul public naţional (original, după caz);
 8. Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 9. Business-planul.
DOCUMENTE NECESARE A FI PREZENTARE E PENTRU PARTICIPARE LA COMPONENTA
„FINANŢARE / REGULA 1+1”
 1. Cererea de finanţare (formular-tip) descarcă;
 2. Formularul analitic al întreprinderii (formular-tip) descarcă;
 3. Declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe, semnată şi datată de beneficiar descarcă;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale descarcă;
  Pentru a fi admis la componenta FINANŢARE, solicitantul va prezenta:
 5. Certificatul de participare la cursurile de instruire din cadrul Programului (după caz).
Pentru mai multă informaţie referitor la Programul-pilot „PARE 1+1” descarcă.
HG nr. 972 din 18.10.2010 cu privire la Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 descarcă.
http://www.odimm.md/pare.htm